地藏经结缘网
地藏经结缘网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 妙音菩萨品 第二十四(注音)

导读:尔时释迦牟尼佛放大人相、肉髻光明,及放眉间白毫相光,遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。过是数已,有世界、名净光庄严,其国有佛,号净华宿王智如来...

法华经卷七 妙音菩萨品 第二十四(注音)

ěr shí shì jiā móu ní fó fàng dà rén xiàng ròu jì guāng míng,

尔时释迦牟尼佛放大人相肉髻光明,

jí fàng méi jiān bái háo xiàng guāng,

及放眉间白毫相光,

biàn zhào dōng fāng bǎi bā wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó shì jiè。

遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。

guò shì shù yǐ,yǒu shì jiè míng jìng guāng zhuāng yán,qí guó yǒu fó,

过是数已,有世界名净光庄严,其国有佛,

hào jìng huá xiǔ wáng zhì rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

号净华宿王智如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、

明行足、善逝、世间解、无上士、

tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、shì zūn,

调御丈夫、天人师、佛、世尊,

wéi wú liàng wú biān pú sà dà zhòng gōng jìng wéi rào ér wèi shuō fǎ,

为无量无边菩萨大众恭敬围绕而为说法,

shì jiā móu ní fó bái háo guāng míng biàn zhào qí guó。

释迦牟尼佛白毫光明遍照其国。

ěr shí yí qiè jìng guāng zhuāng yán guó zhōng,

尔时一切净光庄严国中,

yǒu yī pú sà míng yuē miào yīn,jiǔ yǐ zhí zhòng dé běn,

有一菩萨名曰妙音,久已植众德本,

gòng yǎng qīn jìn wú liàng bǎi qiān wàn yì zhū fó,

供养亲近无量百千万亿诸佛,

ér xī chéng jiù shèn shēn zhì huì,dé miào chuáng xiàng sān mèi、

而悉成就甚深智慧,得妙幢相三昧、

fǎ huá sān mèi、jìng dé sān mèi、xiǔ wáng xì sān mèi、wú yuán sān mèi、

法华三昧、净德三昧、宿王戏三昧、无缘三昧、

zhì yìn sān mèi、jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán sān mèi、

智印三昧、解一切众生语言三昧、

jí yī qiē gōng dé sān mèi、qīng jìng sān mèi、shén tōng you xì sān mèi、

集一切功德三昧、清净三昧、神通游戏三昧、

huì jù sān mèi、zhuāng yán wáng sān mèi、jìng guāng míng sān mèi、

慧炬三昧、庄严王三昧、净光明三昧、

jìng zàng sān mèi、bú gòng sān mèi、rì xuán sān mèi,

净藏三昧、不共三昧、日旋三昧,

dé rú shì děng bǎi qiān wàn yì héng hé shā děng zhū dà sān mèi。

得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧。

shì jiā móu ní fó guāng zhào qí shēn,jí bái jìng huá xiǔ wáng zhì fó yán:

释迦牟尼佛光照其身,即白净华宿王智佛言:

shì zūn!wǒ dāng wǎng yì suō pó shì jiè,lǐ bài、qīn jìn、

世尊!我当往诣娑婆世界,礼拜、亲近、

gòng yǎng shì jiā móu ní fó,jí jiàn wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà、

供养释迦牟尼佛,及见文殊师利法王子菩萨、

yào wáng pú sà、yǒng shī pú sà、xiǔ wáng huá pú sà、

药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、

shàng xíng yì pú sà、zhuāng yán wáng pú sà、yào shàng pú sà。

上行意菩萨、庄严王菩萨、药上菩萨。

ěr shí jìng huá xiǔ wáng zhì fó gào miào yīn pú sà:rǔ mò qīng bǐ guó,

尔时净华宿王智佛告妙音菩萨:汝莫轻彼国,

shēng xià liè xiǎng。shàn nán zǐ!bǐ suō pó shì jiè,gāo xià bù píng,

生下劣想。善男子!彼娑婆世界,高下不平,

tǔ shí zhū shān,huì è chōng mǎn,fó shēn bēi xiǎo,

土石诸山,秽恶充满,佛身卑小,

zhū pú sà zhòng qí xíng yì xiǎo。ér rǔ shēn sì wàn èr qiān yóu xún,

诸菩萨众其形亦小。而汝身四万二千由旬,

wǒ shēn liù bǎi bā shí wàn yóu xún,rǔ shēn dì yī duān zhèng,

我身六百八十万由旬,汝身第一端正,

bǎi qiān wàn fú,guāng míng shū miào,shì gù rǔ wǎng、mò qīng bǐ guó,

百千万福,光明殊妙,是故汝往、莫轻彼国,

ruò fó、pú sà jí guó tǔ,shēng xià liè xiǎng。

若佛、菩萨及国土,生下劣想。

miào yīn pú sà bái qí fó yán:shì zūn!wǒ jīn yì suō pó shì jiè,

妙音菩萨白其佛言:世尊!我今诣娑婆世界,

jiē shì rú lái zhī lì,rú lái shén tōng you xì,

皆是如来之力,如来神通游戏,

rú lái gōng dé zhì huì zhuāng yán。yú shì miào yīn pú sà bù qǐ yú zuò,

如来功德智慧庄严。于是妙音菩萨不起于座,

shēn bú dòng yáo,ér rù sān mèi,yǐ sān mèi lì,yú qí shé kū shān,

身不动摇,而入三昧,以三昧力,于耆阇崛山,

qù fǎ zuò bù yuǎn,huà zuò bā wàn sì qiān zhòng bǎo lián huá,

去法座不远,化作八万四千众宝莲华,

yán fú tán jīn wéi jīng,bái yín wéi yè,jīn gāng wéi xū,

阎浮檀金为茎,白银为叶,金刚为须,

zhēn shū jiā bǎo yǐ wéi qí tái。

甄叔迦宝以为其台。

ěr shí,wén shū shī lì fǎ wáng zǐ jiàn shì lián huá,ér bái fó yán:shì zūn!

尔时,文殊师利法王子见是莲华,而白佛言:世尊!

shì hé yīn yuán,xiān xiàn cǐ ruì?yǒu ruò gān qiān wàn lián huá,

是何因缘,先现此瑞?有若干千万莲华,

yán fú tán jīn wéi jīng,bái yín wéi yè,jīn gāng wéi xū,

阎浮檀金为茎,白银为叶,金刚为须,

zhēn shū jiā bǎo yǐ wéi qí tái。

甄叔迦宝以为其台。

ěr shí shì jiā móu ní fó gào wén shū shī lì:shì miào yīn pú sà mó hē sà,

尔时释迦牟尼佛告文殊师利:是妙音菩萨摩诃萨,

yù cóng jìng huá xiǔ wáng zhì fó guó,yǔ bā wàn sì qiān pú sà,

欲从净华宿王智佛国,与八万四千菩萨,

wéi rào ér lái zhì cǐ suō pó shì jiè,gòng yǎng、qīn jìn、lǐ bài yú wǒ,

围绕而来至此娑婆世界,供养、亲近、礼拜于我,

yì yù gòng yǎng、tīng fǎ huá jīng。

亦欲供养、听法华经。

wén shū shī lì bái fó yán:shì zūn!shì pú sà zhòng hé shàn běn?

文殊师利白佛言:世尊!是菩萨种何善本?

xiū hé gōng dé?ér néng yǒu shì dà shén tōng lì?xíng hé sān mèi?

修何功德?而能有是大神通力?行何三昧?

yuàn wèi wǒ děng shuō shì sān mèi míng zì,wǒ děng yì yù qín xiū xíng zhī,

愿为我等说是三昧名字,我等亦欲勤修行之,

xíng cǐ sān mèi,nǎi néng jiàn shì pú sà sè xiàng dà xiǎo,wēi yí jìn zhǐ。

行此三昧,乃能见是菩萨色相大小,威仪进止。

wéi yuàn shì zūn yǐ shén tōng lì,bǐ pú sà lái,lìng wǒ dé jiàn。

惟愿世尊以神通力,彼菩萨来,令我得见。

ěr shí shì jiā móu ní fó gào wén shū shī lì:cǐ jiǔ miè dù duō bǎo rú lái,

尔时释迦牟尼佛告文殊师利:此久灭度多宝如来,

dāng wèi rǔ děng ér xiàn qí xiàng。shí duō bǎo fó gào bǐ pú sà:

当为汝等而现其相。时多宝佛告彼菩萨:

shàn nán zǐ!lái,wén shū shī lì fǎ wáng zǐ yù jiàn rǔ shēn。

善男子!来,文殊师利法王子欲见汝身。

yú shí miào yīn pú sà yú bǐ guó mò,yǔ bā wàn sì qiān pú sà jù gòng fā lái。

于时妙音菩萨于彼国没,与八万四千菩萨俱共发来。

suǒ jīng zhū guó,liù zhǒng zhèn dòng,jiē xī yǔ yú qī bǎo lián huá;

所经诸国,六种震动,皆悉雨于七宝莲华;

bǎi qiān tiān yuè,bù gǔ zì míng。shì pú sà mù rú guǎng dà qīng lián huá yè,

百千天乐,不鼓自鸣。是菩萨目如广大青莲华叶,

zhèng shǐ hé hé bǎi qiān wàn yuè,qí miàn mào duān zhèng fù guò yú cǐ,

正使和合百千万月,其面貌端正复过于此,

shēn zhēn jīn sè,wú liàng bǎi qiān gōng dé zhuāng yán,wēi dé chì shèng,

身真金色,无量百千功德庄严,威德炽盛,

guāng míng zhào yào,zhū xiàng jù zú,rú nà luó yán jiān gù zhī shēn。

光明照曜,诸相具足,如那罗延坚固之身。

rù qī bǎo tái,shàng shēng xū kōng,qù dì qī duō luó shù,

入七宝台,上升虚空,去地七多罗树,

zhū pú sà zhòng gōng jìng wéi rào,ér lái yì cǐ suō pó shì jiè qí shé kū shān。

诸菩萨众恭敬围绕,而来诣此娑婆世界耆阇崛山。

dào yǐ,xià qī bǎo tái,yǐ jià zhí bǎi qiān yīng luò,

到已,下七宝台,以价直百千璎珞,

chí zhì shì jiā móu ní fó suǒ,tóu miàn lǐ zú,fèng shàng yīng luò,

持至释迦牟尼佛所,头面礼足,奉上璎珞,

ér bái fó yán:shì zūn!jìng huá xiǔ wáng zhì fó wèn xùn shì zūn,

而白佛言:世尊!净华宿王智佛问讯世尊,

shǎo bìng、shǎo nǎo,qǐ jū qīng lì,ān lè xíng fǒu?sì dà tiáo hé fǒu?

少病、少恼,起居轻利,安乐行不?四大调和不?

shì shì kě rěn fǒu?zhòng shēng yì dù fǒu?wú duō tān yù、chēn huì、

世事可忍不?众生易度不?无多贪欲、嗔恚、

yú chī、jí dù、qiān màn fǒu?wú bú xiào fù mǔ、bú jìng shā mén、

愚痴、嫉妒、悭慢不?无不孝父母、不敬沙门、

xié jiàn、bú shàn xīn、bú shè wǔ qíng fǒu?shì zūn!

邪见、不善心、不摄五情不?世尊!

zhòng shēng néng xiáng fú zhū mó yuàn fǒu?

众生能降伏诸魔怨不?

jiǔ miè dù duō bǎo rú lái zài qī bǎo tǎ zhōng,lái tīng fǎ fǒu?

久灭度多宝如来在七宝塔中,来听法不?

yòu wèn xùn duō bǎo rú lái,ān wěn、shǎo nǎo,kān rěn jiǔ zhù fǒu?

又问讯多宝如来,安隐、少恼,堪忍久住不?

shì zūn!wǒ jīn yù jiàn duō bǎo fó shēn,wéi yuàn shì zūn,shì wǒ lìng jiàn。

世尊!我今欲见多宝佛身,唯愿世尊,示我令见。

ěr shí shì jiā móu ní fó yǔ duō bǎo fó:shì miào yīn pú sà yù dé xiāng jiàn。

尔时释迦牟尼佛语多宝佛:是妙音菩萨欲得相见。

shí duō bǎo fó gào miào yīn yán:shàn zāi,shàn zāi!

时多宝佛告妙音言:善哉,善哉!

rǔ néng wèi gòng yǎng shì jiā móu ní fó jí tīng fǎ huá jīng,

汝能为供养释迦牟尼佛及听法华经,

bìng jiàn wén shū shī lì děng,gù lái zhì cǐ。

并见文殊师利等,故来至此。

ěr shí huá dé pú sà bái fó yán:shì zūn!shì miào yīn pú sà,

尔时华德菩萨白佛言:世尊!是妙音菩萨,

zhòng hé shàn gēn,xiū hé gōng dé,yǒu shì shén lì?

种何善根,修何功德,有是神力?

fó gào huá dé pú sà:guò qù yǒu fó,míng yún léi yīn wáng duō tuó ā qié dù、

佛告华德菩萨:过去有佛,名云雷音王多陀阿伽度、

ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,guó míng xiàn yí qiè shì jiān,

阿罗诃、三藐三佛陀,国名现一切世间,

jié míng xǐ jiàn,miào yīn pú sà yú wàn èr qiān suì,

劫名喜见,妙音菩萨于万二千岁,

yǐ shí wàn zhǒng jì yuè gòng yǎng yún léi yīn wáng fó,

以十万种伎乐供养云雷音王佛,

bìng fèng shàng bā wàn sì qiān qī bǎo bō。yǐ shì yīn yuán guǒ bào,

并奉上八万四千七宝钵。以是因缘果报,

jīn shēng jìng huá xiǔ wáng zhì fó guó,yǒu shì shén lì。huá dé!

今生净华宿王智佛国,有是神力。华德!

yú rǔ yì yún hé?ěr shí yún léi yīn wáng fó suǒ,miào yīn pú sà,

于汝意云何?尔时云雷音王佛所,妙音菩萨,

jì yuè gòng yǎng、fèng shàng bǎo qì zhě,qǐ yì rén hū?

伎乐供养、奉上宝器者,岂异人乎?

jīn cǐ miào yīn pú sà mó hē sà shì。huá dé!shì miào yīn pú sà,

今此妙音菩萨摩诃萨是。华德!是妙音菩萨,

yǐ céng gòng yǎng qīn jìn wú liàng zhū fó,jiǔ zhí dé běn,

已曾供养亲近无量诸佛,久植德本,

yòu zhí héng hé shā děng bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō fó。

又值恒河沙等百千万亿那由他佛。

huá dé!rǔ dàn jiàn miào yīn pú sà qí shēn zài cǐ,ér shì pú sà,

华德!汝但见妙音菩萨其身在此,而是菩萨,

xiàn zhǒng zhǒng shēn,chù chù wèi zhū zhòng shēng shuō shì jīng diǎn,

现种种身,处处为诸众生说是经典,

huò xiàn fàn wáng shēn,huò xiàn dì shì shēn,huò xiàn zì zài tiān shēn,

或现梵王身,或现帝释身,或现自在天身,

huò xiàn dà zì zài tiān shēn,huò xiàn tiān dà jiāng jūn shēn,

或现大自在天身,或现天大将军身,

huò xiàn pí shā mén tiān wáng shēn,huò xiàn zhuàn lún shèng wáng shēn,

或现毗沙门天王身,或现转轮圣王身,

huò xiàn zhū xiǎo wáng shēn,huò xiàn zhǎng zhě shēn,

或现诸小王身,或现长者身,

huò xiàn jū shì shēn,huò xiàn zǎi guān shēn,huò xiàn pó luó mén shēn,

或现居士身,或现宰官身,或现婆罗门身,

huò xiàn bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn,

或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身,

huò xiàn zhǎng zhě jū shì fù nǚ shēn,huò xiàn zǎi guān fù nǚ shēn,

或现长者居士妇女身,或现宰官妇女身,

huò xiàn pó luó mén fù nǚ shēn,huò xiàn tóng nán、tóng nǚ shēn,

或现婆罗门妇女身,或现童男、童女身,

huò xiàn tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

或现天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng shēn,ér shuō shì jīng。

紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身,而说是经。

zhū yǒu dì yù、è guǐ、chù shēng,jí zhòng nán chǔ,jiē néng jiù jì,

诸有地狱、饿鬼、畜生,及众难处,皆能救济,

nǎi zhì yú wáng hòu gōng,biàn wéi nǚ shēn,ér shuō shì jīng。

乃至于王后宫,变为女身,而说是经。

huá dé!shì miào yīn pú sà,néng jiù hù suō pó shì jiè zhū zhòng shēng zhě,

华德!是妙音菩萨,能救护娑婆世界诸众生者,

shì miào yīn pú sà rú shì zhǒng zhǒng biàn huà xiàn shēn,

是妙音菩萨如是种种变化现身,

zài cǐ suō pó guó tǔ,wèi zhū zhòng shēng shuō shì jīng diǎn,

在此娑婆国土,为诸众生说是经典,

yú shén tōng、biàn huà、zhì huì wú suǒ sǔn jiǎn。shì pú sà,

于神通、变化、智慧无所损减。是菩萨,

yǐ ruò gān zhì huì míng zhào suō pó shì jiè,

以若干智慧明照娑婆世界,

lìng yí qiè zhòng shēng gè dé suǒ zhī;yú shí fāng héng hé shā shì jiè zhōng,

令一切众生各得所知;于十方恒河沙世界中,

yì fù rú shì。ruò yīng yǐ shēng wén xíng dé dù zhě,

亦复如是。若应以声闻形得度者,

xiàn shēng wén xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ pì zhī fó xíng dé dù zhě,

现声闻形而为说法;应以辟支佛形得度者,

xiàn pì zhī fó xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ pú sà xíng dé dù zhě,

现辟支佛形而为说法;应以菩萨形得度者,

xiàn pú sà xíng ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ fó xíng dé dù zhě,

现菩萨形而为说法;应以佛形得度者,

jí xiàn fó xíng ér wèi shuō fǎ。rú shì zhǒng zhǒng,

即现佛形而为说法。如是种种,

suí suǒ yīng dù ér wèi xiàn xíng,nǎi zhì yīng yǐ miè dù ér dé dù zhě,

随所应度而为现形,乃至应以灭度而得度者,

shì xiàn miè dù。huá dé!miào yīn pú sà mó hē sà,

示现灭度。华德!妙音菩萨摩诃萨,

chéng jiù dà shén tōng zhì huì zhī lì,qí shì rú shì。

成就大神通智慧之力,其事如是。

ěr shí huá dé pú sà bái fó yán:shì zūn!shì miào yīn pú sà,

尔时华德菩萨白佛言:世尊!是妙音菩萨,

shēn zhòng shàn gēn。shì zūn!shì pú sà zhù hé sān mèi,

深种善根。世尊!是菩萨住何三昧,

ér néng rú shì zài suǒ biàn xiàn,dù tuō zhòng shēng?

而能如是在所变现,度脱众生?

fó gào huá dé pú sà:shàn nán zǐ!qí sān mèi míng xiàn yí qiè sè shēn,

佛告华德菩萨:善男子!其三昧名现一切色身,

miào yīn pú sà zhù shì sān mèi zhōng,néng rú shì ráo yì wú liàng zhòng shēng。

妙音菩萨住是三昧中,能如是饶益无量众生。

shuō shì miào yīn pú sà pǐn shí,yǔ miào yīn pú sà jù lái zhě bā wàn sì qiān rén,

说是妙音菩萨品时,与妙音菩萨俱来者八万四千人,

jiē dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi;cǐ suō pó shì jiè wú liàng pú sà,

皆得现一切色身三昧;此娑婆世界无量菩萨,

yì dé shì sān mèi jí tuó luó ní。

亦得是三昧及陀罗尼。

ěr shí miào yīn pú sà mó hē sà gòng yǎng shì jiā móu ní fó jí duō bǎo fó tǎ yǐ,

尔时妙音菩萨摩诃萨供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已,

huán guī běn tǔ,suǒ jīng zhū guó,liù zhǒng zhèn dòng,

还归本土,所经诸国,六种震动,

yǔ bǎo lián huá,zuò bǎi qiān wàn yì zhǒng zhǒng jì yuè。

雨宝莲华,作百千万亿种种伎乐。

jì dào běn guó,yǔ bā wàn sì qiān pú sà、

既到本国,与八万四千菩萨、

wéi rào zhì jìng huá xiǔ wáng zhì fó suǒ,bái fó yán:shì zūn!

围绕至净华宿王智佛所,白佛言:世尊!

wǒ dào suō pó shì jiè ráo yì zhòng shēng,jiàn shì jiā móu ní fó,

我到娑婆世界饶益众生,见释迦牟尼佛,

jí jiàn duō bǎo fó tǎ,lǐ bài、gòng yǎng;

及见多宝佛塔,礼拜、供养;

yòu jiàn wén shū shī lì fǎ wáng zǐ pú sà,jí jiàn yào wáng pú sà、

又见文殊师利法王子菩萨,及见药王菩萨、

dé qín jīng jìn lì pú sà、yǒng shī pú sà děng,

得勤精进力菩萨、勇施菩萨等,

yì lìng shì bā wàn sì qiān pú sà dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

亦令是八万四千菩萨得现一切色身三昧。

shuō shì miào yīn pú sà lái wǎng pǐn shí,

说是妙音菩萨来往品时,

sì wàn èr qiān tiān zǐ dé wú shēng fǎ rěn,huá dé pú sà dé fǎ huá sān mèi。

四万二千天子得无生法忍,华德菩萨得法华三昧。